Счетоводно обслужване

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирмата. Ежедневно ще получавате бързи и компетентни консултации по текущи счетоводни и данъчни въпроси, както и консултации по всякакви други финансово-счетоводни казуси. Навременно ще бъдете осведомявани за новостите в счетоводната практика и Българското законодателство.

Вие ще си спестите голяма част от ангажиментите и притесненията относно отношенията Ви с данъчните и осигурителните ведомства. При сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване няма да Ви се наложи да знаете, къде се намират тези институции.

Вашите разходи ще се намалят, тъй като няма да се налага да поддържате счетоводен персонал във Вашия офис. Това ще Ви спести издръжката на работните места, заплати, осигуровки, специализиран счетоводен, ТРЗ и бизнес софтуер, както и абонаментни такси за актуализацията му.

Ще спестите време и няма да сте ангажиран пряко във всеки детайл от организацията на счетоводната отчетност. Това ще Ви позволи да отделите по-голямо внимание на управлението на Вашия бизнес.

Какво ви предлагаме ние:
Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан, съобразени с Вашето желание и спецификата на фирмената Ви дейност.

Счетоводно отчитане, съгласно изискванията на Закона за счетоводство(ЗС), НСФОМСП (МСФО) и другите действащи нормативни актове и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация.

Контрол на съответствието на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.

Работа по първични счетоводни документи - приемане, преглед, класифициране и осчетоводяване ,както и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител с помощта на специализиран софтуер.

Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходите и разходите и баланс на предприятието.

По Ваше желание и предварителна договорка - издаване на фактури.

Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС.

Обработване на касовите и банкови разплащания.

Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство.

Планиране на печалбата и доходите на местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Извършване на преоценка на активите, пасивите и разчетите, както и съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Ваша страна.

Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път.

Съставяне на междинни финансови отчети.

Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации.

Завеждане и отчитане на аналитично ниво на материалните запаси и следене на складова наличност, извършване на инвентаризации.

Консултации по счетоводни въпроси.

Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости.

Съставяне на годишни счетоводни отчети.Данъците са важна част от дължимите от фирмата ви суми. SofiaAccounting ще ви осигури следните услуги.

Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци.

Определяне размера на дължимите от вас данъци според действащото законодателство.

Изготвяне на протоколи, дневници по ЗДДС, справки-декларации и подаването им в НАП.

Изготвяне и подаване на VIES и Интрастат декларации и подаването им в НАП.

Съставяне на платежни документи, свързани с плащане на данъци към бюджета, и осчетоводяване на тези документи.

Данъчно представителство, включващо защита, консултации и изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии.

Изготвяне и подаване на статистическите форми за НСИ, текущи и годишни отчети.

Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ.

Представяне и защита на обслужваните фирми пред НАП, НОИ, НЗОК, ГИТ.

Представителство пред банки, митници, застрахователи, чуждестранни партньори.

Конструктивни данъчни съвети, отнесени към конкретните бизнес нужди на отделния клиент, както и бизнес планиране.

SofiaAccounting предлага бързи и компетентни консултации по текущи счетоводни и данъчни въпроси. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по всякакви други финансово-счетоводни казуси. Предлагаме Ви още - комплексно счетоводно и административно обслужване, абонаментно обслужване на фирми и физически лица, задължителни регистрации в различни държавни и общински институции.

Какво ви предлагаме ние:
Ако желаете да се съсредоточите върху вашия бизнес, като си спестите ангажиментите и притесненията относно отношенията Ви с данъчните и осигурителните ведомства решението е договор за Абонаментно счетоводно обслужване.

Повечето от нашите клиенти сключили такъв договор дори не знаят къде се намират тези институции…

Не забравяйте и за услугите ни „ Взимане на първичните счетоводни документи директно от офиса (обект) на клиента или изпращане по електронен път“.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting