Счетоводни / Данъчни консултации

Счетоводните и данъчните консултации , които Ви предлагаме представляват подробни съвети и напътствия, които са основен фактор за постигане на Вашите стратегически цели.

Постоянните промени в българското законодателство създават законодателна нестабилност, текстовете са сложни и неразбираеми, което внася несигурност в бизнес средата и икономиката. Доверявайки се на нас Вие избирате едновременно документално обоснована сигурност за Вашата компания, както и изпълнение на поставените финансови цели.Предоставяните от нас счетоводни и данъчни съвети са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване и включват:

Консултации относно легално оптимизиране и планиране на данъците, касаещи прилагането на ЗДДС , ЗКПО и ЗДФЛ.

Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.

Счетоводен анализ и планиране на паричните потоци на дружеството и свързаните с това: покупки; продажби; разходи за данъци; възникване и погасяване на кредити и задължения.

Консултации във връзка със закупуване на активи, инвестиции, участие в търгове, конкурси, обществени поръчки.

Счетоводни консултации относно формиране на себестойност на Вашите дейности (продукция, стоки, услуги) и оптимизиране на разходите.

Консултации при сключване на договори с доставчици и клиенти, застраховки, кредити и други търговски сделки.

Консултации относно трудово-правните отношения с наетият от Вас персонал.

Данъчни консултации при сделки, свързани с данъчните аспекти на международната търговия със стоки, тристранни операции, сделки извън територията на страната, услуги с място на изпълнение извън територията на страната.

Освен това ние се грижим да подаваме верни отчети навреме към съответните институции. Ние обобщаваме всички необходими данни, попълваме формулярите и ги подаваме в срок към законовите им получатели – НАП, НСИ, НОИ, БНБ.

Така ще сте спокойни, че сте спазили всички нормативно изискуеми задължения и срокове коректно и няма да понесете санкции , а напротив ще бъдете технически и документално изряден.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting