Регистрация по ЗДДС

Всяко физическо или юридическо лице може да се регистрира по ЗДДС. В това отношение закона не прави разграничение. Най-общо регистрацията по ЗДДС бива два вида - задължителна и доброволна (по избор).

На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко физическо или юридическо лице, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. То е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

Облагаем оборот e сумата от данъчните основи на извършените от лицето: облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка; доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС; доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС. В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие при Вътре Общностни Доставки.

На задължителна регистрация по ЗДДС подлежат и данъчно задължените лица, извършващи сделки с Европейският съюз и трети страни , които са достигнали необходимият облагаем оборот. Всяко лице може по избор да се регистрира по ЗДДС и да се възползва от предимствата– независимо, че не отговаряте на условията за задължителна регистрация.

Какво ви предлагаме ние:
Ние ще Ви обясним предимствата и недостатъците да бъдете регистрирани по ЗДДС и на база бъдещите Ви планове за развитие ще Ви дадем насока дали да предприемете тази стъпка.

Ние можем да изготвим за Вас финансова стратегия , целяща или не достигане на облагаем оборот, изискващ задължителна регистрация.

Ние ще Ви съдействаме безплатно, в случай че сте избрали някой от нашите абонаментни планове, да се регистрирате по ЗДДС, като:

Изготвим и подадем документите в НАП.
Съберем и предоставим исканата от НАП допълнителна информация и документи за фирмата.
Комуникираме през цялото време със служителите от НАП, защитавайки Вашите интереси.


До 14 дни от подаването на документите, Вие ще бъдете своевременно уведомени дали фирмата ви разполага с валиден ДДС номер и датата на регистрацията. След което за Вас се появява задължението всеки месец до 14-то число да се подават в НАП Справка-декларация по ЗДДС, дневник на покупките и дневник на продажбите, отнасящи се за месеца преди текущия.

Ние ще Ви помогнем и насочим и ако в бъдещ момент се появят обстоятелства за прекратяване на регистрацията по ЗДДС.

В повечето случаи, дерегистрацията може да се случи само ако нямате задължително основание за регистрация по ЗДДС и след изтичането на 24 месеца, считано от 1-ви Януари на годината следваща годината на регистрация.

Това е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация, лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, когато този закон е предвидил друго.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting