Пейрол и ТРЗ

Обработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация, тъй като човешкият фактор е ключов за успеха на всеки бизнес. Лоялните трудово-правни отношения с персонала изискват разглеждане на безброй законодателни документи, които през последните години се променят и допълват многократно. И тук е ключовата роля на отделите „Труд и работна заплата” (ТРЗ) и "Личен състав". Специфична счетоводна дейност, която включва различни нормативни и юридически аспекти – от администриране на трудови, граждански и др. договори до изчисляване на премии и възнаграждения, изплащане на бонуси, ваучери за храна, удръжки, транспортни разходи, медицински пакети и осигуровки.

Ние можем да ви спестим не само време, но и средства. Нужната документация за кадровия състав на вашата фирма ще бъде изготвена на уговорената дата всеки месец. По този начин ще имате повече време за управление на Вашата дейност и повишаване на ефективността на Вашият персонал, както и на производителността на цялата компания.

При сключване на договор за абонаментно обслужване ние ще Ви осигурим професионално обслужване и гаранция за спазването на законовите изисквания и срокове. И всичко това, по максимално ефективен за фирмата начин и на приемлива цена.

Какво ви предлагаме ние:
Изготвяне на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им, както и други свързани с полагане на трудово- правни отношения документи.
Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации.
Изготвяне на договори за управление и контрол съгласно чл. 141, ал. 7 от Търговския закон.
Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите на електронен архив.
Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, фишове за заплати.
Изчисляване на дължимите хонорари на лицата наети по извънтрудови правоотношения.
Координиране и изготвяне на месечни работни графици при въведено сумарно изчисляване на работното време.
Изчисляване на данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки- рекапитулации.
Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път, както и уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда.
Подаване на уведомление по чл. 123 от КТ.
Подаване на болнични листове, заявления и приложения към тях в НОИ, както и водене на регистър на представените болнични листове.
Изготвяне и подаване на справка по чл. 73 от КТ; Подаване на декларация образец 3 в ТД на НАП.
Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците. При желание от страна на клиента посещение на обслужващата банка с пълномощно.
Изготвяне на документи за пенсиониране след подаване на писмено искане.
Оформяне и заверяване на трудови книжки.
Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите, УП. 2, УП. 3.
Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ.
Представляване на фирмите и сътрудничество пред органите на НАП и Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.
Изготвяне на вътрешно-фирмени документи: Заповеди за командировки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата, График за работните смени.
Посредничество пред служба по трудова медицина.
Консултации и съдействие по всякакви казуси във връзка с ТРЗ.
Събиране на документи от офис или обект на клиента.
Изготвяне на отчети към ръководството на компанията.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting