Годишно счетоводно приключване

Всяко юридическо лице (фирма), независимо дали е осъществявало дейност през финансовата година, има задължение до 31 март на следващата година да изготви годишните си финансови отчети, отчети към НСИ и годишна данъчна декларация и да предостави тази информация на съответните институции. Годишното счетоводно приключване е заключителния етап на текущо воденото счетоводно отчитане на дейността на фирмата през цялата финансова година. Годишният финансов отчет включва елементи, чрез които да се получи синтезирана информация за събития, факти, сделки, изменения във финансовото състояние и в имущественото състояние, както и паричните потоци и финансовия резултат.

За да гарантираме високото качество, пълнотата и достоверността на финансовите отчети, ние минаваме през множество контролни етапи:

Уточняваме дали има промени в правната форма на компанията, в ръководния персонал, в размера на капитала и в основната дейност.
Анализираме промените в икономическата среда, с цел актуализиране на счетоводната политика за следващия отчетен период.
Проверяваме условията за задължителен одит.
Проверяваме сроковете на давност за погасяване на задължения и за отписване на вземания.
Инвентаризираме вземанията и задълженията и при необходимост изискваме потвърждения за крайните салда от контрагенти.
Организираме процеса на инвентаризация на материалните запаси, складовите и касови наличности и др.
Проверяваме необходимостта от преоценка и/или обезценка на активите и пасивите.
Проверяваме има ли основание за ползване на данъчни облекчения.
Определяме финансовия резултат и размера на дължимия данък печалба.
Едва след като преминем през всички гореизброени етапи ние започваме с Годишното счетоводно приключване, а именно:

Установяване оборотите и салдата по сметките и съставяне на предварителна оборотна ведомост.
Съставяне на предварителен отчет за приходите и разходите за отчетната година (към 31.12)
Изготвяне на Годишната данъчна декларация за данъчно облагане на печалбата и за други вноски от печалбата, преобразуване на финансовия резултат и установяване размера на данъците.
Установяване на постоянни и временни положителни и отрицателни данъчни разлики.
Осчетоводяване на разликите за довнасяне на данък върху печалбата и на другите вноски от печалбата.
Съставяне на окончателна оборотна ведомост.
След което ние изготвяме частите на ГФО, всяка от които е със специално, отделно предназначение, за конкретни групи от елементи.

Отчет на приходите и разходите.

Счетоводен баланс за отчетната година.

Отчет за паричните потоци.

Отчет за собствения капитал.

Съставяне на приложение към годишния финансов отчет.

Изготвяне на отчет за дейността.

Като ние Ви предлагаме всеки един етап на Годишното счетоводно приключване, както и всяка една част на ГФО да бъде обсъдена с Вас, като наши клиенти. Нашата цел е не само професионалното осъществяване на посочените дейности, но и защита на Вашите интереси и ефективно разходване на Вашето време.Вземайки в предвид Вашите цели, както и съответните нормативни документи: Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти, Закон за корпоративното подоходно облагане ние Ви гарантираме коректност, надеждност и добре свършена работа.

Съгласно чл.20 ал.1 от Закона за статистиката всички лица, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на органите на статистиката достоверни данни относно дейността им, както и за техни клонове, поделения или други структурни звена, при изследвания, за които в Националната програма за статистически изследвания е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.
Освен изготвянето на годишен финансов отчет ние Ви предлагаме и:
Изготвяне на междинни/месечни финансови отчети.
Изготвяне на нулеви и съкратени финансови отчети.
Изготвяне на отчети на английски език.
Изготвяне на отчети и необходимите документи за одит.
Изготвянето на консолидиран финансов отчет за група предприятия.
Изготвяне и подаване на Годишни статистически отчети в НСИ.
Съставяне на годишна данъчна декларация за физически и юридически лица.
Изготвяне на документи във връзка с плащането на данъци.
До края на месец юни в съответната година, всички фирми регистрирани към Търговския регистър, или пререгистрирани, са задължени да публикуват годишните си финансови отчети. Тук спадат фирми, извършвали дейност през предходната година. Тези юридически лица, които не се били активни и не са oтчeли пpиходи и paзходи, са зaдължeни дa пoдaдат само декларация зa неактивност.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting