Ние знаем как да разрешим вашите счетоводни казуси!

Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност.

Счетоводно обслужване

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирмата. Ежедневно ще получавате бързи и компетентни консултации по текущи счетоводни и данъчни въпроси, както и консултации по всякакви други финансово-счетоводни казуси.

Счетоводни / Данъчни консултации

Счетоводните и данъчните консултации , които Ви предлагаме представляват подробни съвети и напътствия, които са основен фактор за постигане на Вашите стратегически цели.

Пейрол и ТРЗ

Обработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация, тъй като човешкият фактор е ключов за успеха на всеки бизнес. Лоялните трудово-правни отношения с персонала изискват разглеждане на безброй законодателни документи, които през последните години се променят и допълват многократно.

Годишно счетоводно приключване

Всяко юридическо лице (фирма), независимо дали е осъществявало дейност през финансовата година, има задължение до 31 март на следващата година да изготви годишните си финансови отчети, отчети към НСИ и годишна данъчна декларация и да предостави тази информация на съответните институции.

Годишна данъчна декларация

Всяко физическо лице в България, получващо възнаграждения по извънтрудови правоотношения, хонорари и др., се задължава съгласно член 50 от ЗДДФЛ да предостави информация относно своите доходи за текущата година пред българските данъчни институции. Крайният срок за това е 30 Април на следващата година.

Регистрация по ЗДДС

Всяко физическо или юридическо лице може да се регистрира по ЗДДС. В това отношение закона не прави разграничение. Най-общо регистрацията по ЗДДС бива два вида - задължителна и доброволна (по избор).

Възтановяване на ДДС от ЕС

Правото за възстановяване на ДДС, начислен на български данъчно задължени лица в други държави – членки на ЕС, не може да се упражни по общия ред, т.е. чрез включването на съответната фактура в дневника за покупки по чл. 124 от ЗДДС.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting