Регистрация на фирми

Вашата идея за създаване или предлагане на даден продукт или услуга е първата стъпка за развитието на един успешен бизнес.

Нашата идея е Вие да останете максимално удовлетворени от услугата по регистрация на фирма и вземайки в предвид действащото законодателство, ние да Ви помогнем да изберете най-подходящата за Вас правната форма. Нашата роля в самото начало е в компетентната консултация и съвети базирани на професионализма и опита ни в последващата подготовка на документи и вписването и в Търговския регистър.

Регистрацията на фирми според българското законодателство е уредена в Търговския Закон и Закона за Търговския Регистър. Има и специфични регистрации на други юридически лица като сдружение с нестопанска цел, фондация, политическа партия, гражданско дружество, кооперация. За тези производства се прилагат правилата в Закона за Юридическите лица с Нестопанска цел, Закона за Политическите Партии, Закона за Кооперациите.

Регистрацията на фирма се извършва в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Необходимо е да се избере подходяща форма за упражняване на търговска дейност, която да е адекватна на планираната търговска дейност и да ви предпази максимално от рисковете, които крие всяко бизнес начинание. Затова е особено важно Вие да сте запознати с разликите между различните правни статути на юридическите лица, касаещи личната отговорност, която носите в случай, че фирмата ви натрупа задължения, които не можете да обслужвате.

Освен това Вие трябва да предвидите редица специфични моменти в счетоводната отчетност, данъчното облагане и осигуряването при различните правни форми, начин на управление, сфери на дейност т.н. Затова наша практика е да предоставяме безплатна счетоводна и юридическа консултация преди регистрация на фирмата. Целта е да се постигне баланс при определяне на параметрите на дружеството.

Какво ви предлагаме ние:
Консултация, която включва обсъждане на някои важни счетоводни аспекти, анализиране на данъчната и осигурителна тежест за всеки конкретен случай и избирането на най-подходящия вариант за регистрация на фирма.
Подготовка на учредителната документация.
След като Вие ни предоставите необходимите данни за регистрацията и уточним параметрите на дружеството (наименование, капитал, седалище, предмет на дейност и т.н) ние предварително ще подготвим документацията и още при първата ни среща ще задействаме процедурата. Ако за Вас е по-удобно Вие можете да ни изпратите цялата тази информация по електронен път.

Нотариална заверка на подписите на управителя/ите и откриване на набирателна сметка за учредителния капитал (при регистрация на капиталово дружество).
Ние ще Ви придружим до нотариус и избрана от Вас банка.

Фактическа регистрация на фирмата, чрез подаване на необходимите документи в Търговския регистър.
Тази стъпка ще извършим по електронен път, Вие нямате ангажимент да присъствате.

Всички клиенти, чиито фирми са регистрирани от нас, получават преференциални цени за счетоводно обслужване, поради факта, че новостартиращите фирми не са обременени с рисковете от стари грешки и пропуски в счетоводната отчетност и имат чист профил в държавните институции. Освен това при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване първите два месеца са напълно безплатни.Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице
Необходимите документи за регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице са идентични с тези, които трябва да представи всеки български гражданин, регистриращ собствена фирма. Достатъчно е физическото лице да носи със себе си лична карта (съответно паспорт за лице от страна членка извън ЕС). Данните от нея се записват в документите за регистрация на фирмата (учредителен акт, протокол, спесимен и прочие). Всички документи се изготвят на български език или двуезични, като се извършва лицензиран превод и на съответния майчин език на чуждестранните лица.

Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице
Регистрацията на фирма от чуждестранно юридическо лице изисква следните документи, а именно:

Актуално състояние от съответния търговски регистър на страната, където е регистрирана фирмата;
Решение на съдружниците или акционерите на чуждестранната фирма, за регистрация на дружество в България.
Всички документи се изготвят на български език или двуезични, като се извършва лицензиран превод и на съответния майчин език на чуждестранните лица.

Водени от желанието си Вие да останете максимално доволни от нашите услуги по и разбира се поставяйки и принципите си на обслужване ние ще Ви придружим до местата, където се изисква личното Ви присъствие, а останалото е наша грижа. Имаме възможност да извършим и дистанционна регистрация , ако Вие не се намирате на територията на София, България.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting