Промени в търговския регистър

В срок от 7 дни от учредяването на дружеството то трябва да бъде вписано в търговския регистър. В този срок се вписват и промените.

В търговския регистър се вписват освен първоначалните данни и обстоятелствата, подлежащи на вписване, и всички последващи промени. Важно е да знаете, че промените влизат в сила след вписването им в партидата на дружеството ви в търговския регистър.

Заявленията за вписване на нови обстоятелства в търговския регистър могат да бъдат подадени по два начина:

– по електронен път чрез електронен подпис;

– На хартиен носител в агенцията по вписванията;

На вписване подлежат следните обстоятелства:

Промени в наименованието на фирмата;
Промени в седалището на фирмата;
Промяна в срока за учредяване на дружеството, ако е определен такъв срок при учредяването му;
Промяна в предмет на дейност;
Промяна в размера на капитала на дружеството;
Промяна в начина на управление и представителство на дружеството;
Прехвърляне на дружественото дяло на съдружник;
Преобразуване на дружеството;
Прехвърляне на предприятие от дружеството;
Залог на търговско предприятие;
Запор на дружествени дялове;
Залог на дружествен дял;
Промяна на съдружник или акционер:
– приемане на нов съдружник или акционер;

– приемане на наследници на починал съдружник;

– изключване на съдружник;

– прекратяване на членството на съдружник или акционер поради обявяването му в несъстоятелност;

– смърт на съдружник или акционер;

– поставяне под запрещение на съдружник или акционер;

– прекратяване на съдружие, което е юридическо лице;

– изключване на съдружник по решение на общото събрание;

Обявяване на дружеството в несъстоятелност;
Заличаване на дружеството;
Прекратяване на дружеството;
Промени в дружествения договор / устав /;
Годишния финансов отчет;

0988992772

©2020 by Sofia Accounting