Прекратяване / Ликвидация на фирми

В сложните търговски отношения възникват много и различни обстоятелства, които водят със себе си редица промени. Бизнесът представлява динамична система, в която оперират много и различни контрагенти, всеки от които се стреми към печалба. При редица случаи обаче възникват не особено приятни обстоятелства за някои собственици на бизнес.

В случай, че търговското дружество (ЕООД/ООД), в което имате дялово участие или сте едноличен собственик, не реализира приходи, които да оправдават разходите му, то вече работи на загуба, а какво остава да говорим за печалба.

В тази ситуация вариантите са няколко:

– прехвърляне фирмата на трето лице, с цел да я разработи и върне отново на пазара;
-“замразяване на фирмата”, като възниква ежегодно задължение за деклариране на обстоятелството, че фирмата не извършва дейност, към Търговския регистър;
– и третият вариант е да се стартира процедура по ликвидация и закриване на фирмата.

Тук ще разгледаме накратко каква е процедурата по закриване на фирма при ЕООД и ООД, като най-разпространена форма на регистрация в България.

Закриване на ООД е продължителен процес, който е резултат от редица условия, като съгласие на всички собственици (съдружници) да се пристъпи към това ключово решение, състоянието по дейността на ООД – закриване на фирма без дейност, или извършваща дейност към момента; имуществено състояние – кредитори и длъжници.

Фазите по закриване на фирмата са две:

1. Прекратяване на дейността на дружеството и стартиране процедура по ликвидация на ЕООД/ООД;
2. Заличаване на фирмата от Търговския регистър;

След като е взето решение от едноличния собственик (ЕООД) или мнозинството от 3/4 на Общото събрание (ООД) за прекратяване дейността на дружеството, решението за прекратяване на дейността се отразява в Търговския регистър. След това започва процедурата по ликвидация на фирмата. Ликвидацията е “последният етап на съществуване на фирмата”, след прекратяването на дейността ѝ. За изпълнението се назначават ликвидатор/и – в зависимост от това колко обемна ще е дейността по ликвидацията. Той поема управленските функции до момента на заличаването на фирмата.

Срокът по ликвидацията, предвиден в закона, не може да бъде по-малък от 6 месеца. Ролята на ликвидатора е да извърши довършителните работи след прекратяването на фирмената дейност:

изготвяне на начален счетоводен баланс
прекратяване на договорите със служители
събиране на вземания и плащания на задължения
разпродажба на имуществото
задължението да уведоми НАП и НОИ също е негово, наред с подаването на заявление за дерегистрация на фирмата, ако е била регистрирана по ЗДДС. В отговор ликвидаторът получава от НАП удостоверение по чл. чл. 77, ал. 1 ДОПК, НОИ от своя страна издава удостоверение по чл.5, ал. 10 от КСО. Този документ е необходим в случай че фирмата е имала работници и служители, които е осигурявала.
Това са накатко процедурите по ликвидация на фирма. След като всички са изпълнени и няма законова предпоставка да не се продължи процесът на заличаване на фирмата, започва фазата по заличаването на ЕООД/ООД от Търговския регистър. Процедурата е сравнително кратка, ако са налице всички документи и са изрядно попълнени. Прилагат се и заключителен баланс с пояснителен доклад към него и отчет на ликвидатора. Дружеството се заличава от ТР чрез подаване на заявление А4. За всички процедури, свързани с ТР, се начисляват държавни такси.

Препоръчително е ликвидацията на ООД/ЕООД да стане със съдействието на адвокат. Тази материя има своите особености при процедурата по осъществяването на целия процес по ликвидация и закриване на фирма. Съдействието от страна на адвокатска кантора ще ви осигури безпроблемно преминаване през целия процес.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting