Лиценз за тютюневи продукти


Юридическите лица и едноличните търговци, участващи в продажбата на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия с цел да получат идентификационни кодове. Ако Вашият обект предлага тютюневи продукти (магазини, павилиони, складове, заведения, наргиле барове и други търговски помещения), ние ще Ви помогнем да извадите лиценз и номер от БНБ, необходими за дейността Ви. Всичко можем да извършим вместо Вас, като ще Ви спестим време и лутане в необходимите документи и условия, на които ще трябва да отговаря Вашият обект.


Необходими документи при подаване на искането за издаване на лиценза – „Разрешения за търговия с тютюневи изделия” са:


1. Актуално състояние от ТР.

2. Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелността или ликвидация.

3. Декларация за обстоятелствата по чл.90а, ал.2, т.4, буква „б” от закона.

4. Декларация за обстоятелствата по чл.90а, ал.2, т.8 и 9 от закона.

5. Фирмата не трябва да има данъчни задължения и задължителни осигурителни вноски.

6. Свидетелство за съдимост на управителя (трябва да е неосъждано лицето) или ако не е български гражданин - декларация.

7. Точен адрес и вид на обекта.

8. Копия от сключени договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.

9. Документ за собственост или договор за наем на помещението.

10. Разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект.

11. Свидетелство за регистрация на фискалното устройство.

12. Удостоверение от БАБХ.

13. Уведомление за работно време.

За лицензираните номера на фирмата и на обекта или обектите е необходимо управителят на фирмата да ни упълномощи по образец, като не е необходимо да е нотариално заверен.

Всичко това може да свършим вместо Вас, до предоставяне на лиценза и лицензните номера без Ваше участие.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting