Единен номер на чужденец - ЛНЧ

След влизането на България в Европейския съюз се засилва интересът на чуждестранни инвеститори в страната. Не са редки случаите, в които чуждестранният инвеститор изпраща свой доверен и квалифициран персонал да управлява и ръководи дейността и обучението на наетия в България персонал. Зачестяват и случаите , в които чуждестранните физически лица избират да преместят мястото си на дейност или да стартират бизнес в България, и да се осигуряват според Българското приложимо законодателство.

При назначаване на чужденец – гражданин на държава членка, на трудов договор в дружество, регистрирано в България, не се изисква разрешение за работа, както и удостоверение А1 относно приложимото осигурително законодателство. По този трудов договор се плащат социални, здравни осигуровки и данъци съгласно българското законодателство. Преди сключването на трудов договор с лице- гражданин на ЕС е необходимо:

Лицето да има адрес на пребиваване в страната, което се доказва с договор за наем на жилище.

Лицето следва да си извади Служебен номер на чужденец от Националната агенция по приходите по адрес на пребиваване в страната. Ако лицето не е в България, идентификационен номер на чужденец в НАП може да се извади от неговия работодател само с изрично нотариално заверено пълномощно.
Съгласно чл. 23 от Закона за чужденците в Република България, чужденците пребивават в Република България.

Краткосрочно – до три месеца /90 дни/ в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната.
Ако са граждани на Европейския съюз, то те пребивават в Република България с валидна лична карта или валиден паспорт за срок до три месеца.

Съгласно чл.6 ал.1 от Закон за Влизането, Пребиваването и Напускането на Република България на Гражданите на Европейския Съюз и Членовете на Техните Семейства.

Продължително – с разрешен срок до една година.
Дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление.
Постоянно – с разрешен неопределен срок.
За продължителното, дългосрочното или постоянното пребиваване се издава удостоверение от Главна дирекция "Гранична полиция" – МВР, Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Съгласно чл. 33. от ЗЗО, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са чуждите граждани или лицата без гражданство, когато:

Имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

Не е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.

За чуждите граждани, които краткосрочно и продължително пребивават в страната, здравноосигурителна вноска не се дължи. Те заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ.При пребиваването на гражданин на ЕС в България за по-дълго време и ако той е назначен на трудов договор, следва да бъде избран личен лекар.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване/КСО/ не е направено разграничение при осигуряването на лицата в зависимост от тяхното гражданство. Достатъчно е лицето да извършва трудова дейност по чл.4 от КСО, за да възникне основание за внасяне на вноски за лицето. Поради това чужд гражданин, който има сключен трудов договор по смисъла на КТ, следва да бъде осигуряван по реда на КСО.

Какво ви предлагаме ние:
Първоначална консултация относно необходимостта от единен номер и процедурата, която следва, както и необходимите документи;

Съдействие при изработване на пълномощното и придружаване от заклет преводач;

Предоставяне на адрес, чрез сключване на договор за наем;

Легализация на документи и дипломи, удостоверяващ професията, по реда предвиден в закона;

Изготвяне на всички необходими документи за издаване и получаване на удостоверението за регистрация в Регистър Булстат;

Представителство пред НАП за издаване на ЛНЧ и вписване на адрес за данъчни и осигурителни цели;

Представителство пред МВР, Дирекция „Миграция” за издаване на Български документ за самоличност;

Стойността на услугата се определя според индивидуалните потребности на Клиента и обемът на извършената работа, както и отделеното време за устни преводи от заклет преводач, видът и обемът на преведените и легализирани документи.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting